Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Stjørdal kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv 2023

Velkommen til Stjørdal kommunes arkivplan.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene

I kommunene er arkivansvaret en del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen (rådmannen),
jfr. Kommunelovens § 23.

Dette ansvaret er i Stjørdal kommune delegert til arkivleder som har kontroll og oppfølgingsansvar for arkivet.
Dette innebærer også at arkivleder skal gi rettleiing, råd og instrukser for arkivarbeidet i samsvar med forutsetningene gitt i eller
i medhold av arkivloven.

Broddbergknapp

Broddbergknapp, Stjørdal kommunes kommuneblomst

Saksbehandling

All saksbehandling skal skje i kommunens sak/arkivsystem eller fagsystemer. Absolutt ingen kommunale dokumenter skal lagres i personlige filer/mapper.

Denne planen skal derfor til en hver tid være i bruk av saksbehandlere og arkivpersonell i Stjørdal kommune.

 Oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen er en levende plan og oppdateres fortløpende ved endringer som påvirker arkivarbeidet.

Arkivleder har rett til å uttale seg om følgene evt endringer kan få for arkivet, eksempelvis når:

  • det opprettes et nytt arkiv eller arkivdel
  • det blir tatt i bruk ny arkivnøkkel
  • det tas i bruk et nytt datatsystem for lagring av arkivverdig informasjon og/eller behandler personopplysninger
  • en kommunal enhet blir lagt ned eller opprettet
  • det blir oprettet eller lagt ned et styre eller utvalg
  • det blir gjort vesentlige endringer i kommunens delegeringsreglement
  • kommunale oppgaver blir overført til virksomheter utenfor kommunene

Send mail til postmottak@stjordal.kommune.no om alle endringer med mulig følge for arkivet i god tid før det blir satt i verk.

Ved hvert årsskifte skal arkivplanen tas ut i PDF format og arkiveres i kommunens sak/arkiv-system.

Arkivplanen skal ved periodisering godkjennes av rådmannen.

Arkivplanen er godkjent av rådmannen i oktober 2017.